องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
ป้องกันและปราบปรมการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนทุจริตรอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]11
2 รายงานแผนทุจริตรอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]11
3 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก) [ 22 เม.ย. 2564 ]9
4 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 เม.ย. 2564 ]10
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]14
6 รายงาน มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]8
7 การประเมินความเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยง ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม [ 1 ต.ค. 2563 ]14
8 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2563 ]13
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้มเรื่องเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางอู้ม [ 1 ต.ค. 2563 ]13
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2563 ]11
11 รายงานการวิเคราะผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]11
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]10
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]11
14 บันทึกข้อความ ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]11
15 รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]11
16 รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]10
17 รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 พ.ค. 2562 ]12
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลยางอู้ม อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 15 ม.ค. 2561 ]14
19 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 8 ม.ค. 2561 ]12