องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สภาพทางสังคม

 สภาพทางสังคม

      1. สภาพทางการศึกษา

ตารางที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสถานศึกษา


โรงเรียนประถมศึกษา   3     แห่ง  ซึ่งเป็นของรัฐบาล

          1. โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร (โรงเรียนขยายโอกาส/โรงเรียนในฝัน)ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  4

          2. โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  5

          3. โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  6

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา  1   แห่ง  (โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร/โรงเรียนขยายโอกาส/โรงเรียนในฝัน)

4. โรงเรียนอาชีวศึกษา                         -         แห่ง

5. โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                      -         แห่ง

6. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        -        แห่ง

7. ห้องสมุดประชาชน                           -        แห่ง

8. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน       1        แห่ง

9. ศูนย์พัฒนาเด็กวัดกุลาสายน               1        แห่ง   (กรมศาสนา)

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.                 1        แห่ง

2. สาธารณสุข

1. โรงพยาบาลของรัฐอยู่พื้นที่ เทศบาลตำบลท่าคันโท ระยะการเดินทาง   6  กม.

2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางอู้ม     1    แห่ง   ตั้งอยู่ที่บ้านยางอู้ม  หมู่ที่   1 

นอกจากนี้ยังมีหน่วย อสม. แต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน  เพื่อบริการขั้นมูลฐานของการรักษาพยาบาล

3.  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม  1    แห่ง

    -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ  100  เปอร์เซ็นต์

3.  อาชญากรรม

                   ประชาชนในพื้นที่ตำบลยางอู้ม มีการร่วมมือกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน สภาพความเป็นอยู่แบบชนบท มีข้อขัดแย้งบ้างบางชุมชน แต่ยังมีความเอื้ออาทรต่อกัน ทำให้ไม่มีปัญหาความรุนแรงในพื้นที่  โดยมีฝ่ายปกครองเป็นผู้กับดูแลอยู่ทุกหมู่บ้าน แลสถานีตำรวจภูธรท่าคันโท อยู่พื้นที่ใกล้เคียง  นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในตำบลยางอู้ม  เมื่อเกิดกรณีเจ็บป่วยกะทันหัน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม ได้ออกคำสั่งเวรประจำหน่วยทุกวัน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน

4. ยาเสพติด

                   องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ระดับตำบล ได้หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม เพื่อช่วยให้ปัญหายาเสพติดในแหล่งชุมชนลดน้อยลง ชุมชนมีความมั่นคงเข้มแข็ง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นวาระจังหวัดกาฬสินธุ์  ในการประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกิจกรรมส่งเสริมการบำบัด  ฟื้นฟู ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมการฝึกอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการบำบัด  ฟื้นฟูตามกระบวนการที่ถูกต้อง และตั้งไว้เป็นรายจ่ายประจำปี ของข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

5. การสังคมสงเคราะห์

-  จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม / ผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยเอดส์

-  ส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ

-  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปของ

   ประชาคม การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น การทำประชาพิจารณ์

-  ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

-  การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

   ส่งเสริมและบำรุงศาสนา อนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ให้คน 

   ในชุมชนรักและหวงแหนท้องถิ่น

-  ส่งเสริมและบำรุงกิจการศาสนา

-  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

-  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

-  การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์และคน

-  การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน